Warunki promocji „Black Friday” (dalej również: „Warunki promocji”)

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Black Friday” określają zasady korzystania, warunki i zakres promocji oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem promocji „Black Friday” jest MyGlass Wałuszko Piotr z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rękodzielniczej 14, 53-135 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Stare Miasto – we Wrocławiu IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem, NIP: 898-187-18-84, REGON: 020826581 (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez sklep internetowy Organizatora.
 4. W promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w promocji stają się uczestnikami promocji (dalej również „Uczestnik promocji”).

II. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z promocji

 1. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika promocji na zasadach określonych w Warunkach promocji z rabatu obniżającego cenę produktów, wskazanych indywidualnie dla Klientów przez handlowców regionalnych oraz przez handlowców w oddziałach Organizatora (dalej również: „Przedmiot promocji”).
 2. Promocja obowiązuje w dniach 27-28.11.2020r. przez dwie doby, (dalej również: „Czas trwania promocji”).
 3. Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
 4. Aby wziąć udział w promocji należy w Czasie trwania promocji:
  • zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki promocji;
  • złożyć zamówienie w Czasie trwania promocji;
  • mieć uregulowane należności wobec Organizatora, które są wymagalne na dzień 28.11.2020r.
 5. W ramach promocji regularna cena za produkt lub produkty zakupione przez Uczestnika promocji zostanie pomniejszona o wysokość objętą przedmiotem promocji. Wysokość upustu to 10% na produkty:
 6. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy oraz usług produktów zakupionych w ramach promocji, które Uczestnik promocji ponosi w pełnej wysokości.
 7. Niektóre produkty są wyłączone z promocji w trakcie jej trwania i są to: wszystkie produkty niewymienione wyżej.
 8. Promocja nie łączy się z produktami przecenionymi innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują lub są w trakcie realizacji chyba, że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
 9. Promocja łączy się z porozumieniami w sprawach zasad ustalania wypłat bonusów dla klientów Organizatora.
 10. Przedmiot promocji nie podlega zwrotowi lub wymianie z wyłączeniem zasad określonych ustawą o transakcjach zawieranych na odległość oraz z wyłączeniem zasad gwarancji i rękojmi.
 11. Wszystkie zamówione towary podlegające promocji będą wysyłane przez Organizatora najszybciej jak to możliwe (również zamówienia produkcyjne, czyli takie, które są przygotowywane na konkretne wymiary pod zamówienie klienta) lub na prośbę klienta mogą pozostać na magazynach Organizatora najdłużej do 3 dni roboczych. Po upływie wyznaczonego czasu 3 dni roboczych i braku decyzji o wysłaniu bądź odebraniu towaru przez Klienta, promocja nie będzie obowiązywała.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji, Uczestnicy promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: szklo@szybakominkowa.pl lub listownie na adres Organizatora.
 13. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

III. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://www.szybakominkowa.pl/blackfridayregulamin.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2020 roku.

Wrocław, dnia 26.11.2020r.